Informace o zpracování osobních údajů

Společnost WCA Holding a.s., IČ 073 02 363, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23663 (dále také jen „Společnost“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů ve smyslu článku 4 písm. bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, popř. zájemců o poskytnutí služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR, EU a prováděcími interními předpisy, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Účel zpracování

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro prezentační a edukační účely. Osobní údaje jsou obsahem Vámi vloženého příspěvku na webových stránkách www.prepnito.cz.

2. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci fungování webových stránek www.prepnito.cz, přičemž jako uživatel máte právo kdykoliv zažádat o opravu Vámi uvedených údajů či o výmaz Vámi vloženého příspěvku.

3. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů

Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá v rámci vloženého příspěvku na webových stránkách www.prepnito.cz. Jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa bydliště, adresa provozovny, e-mailová adresa, telefonní číslo), fotografický a video záznam. Zpracovávají se tedy v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, čímž byl udělen souhlas subjektu údajů.

4. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků obecně závazných právních předpisů.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Zpracování provádějí zejména pověření zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele.

Pokud jde o příjemce osobních údajů - vedle shora uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností ze smlouvy (např. dopravce), nebo pokud to bude nezbytné k naplnění povinností, které vyplývají správci z obecně závazných právních předpisů.

5. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná obecně závaznými právními předpisy.

Především má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen mu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci (tzv. výmazu) osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.prepnito.cz.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

  4. Obsah, který na Vás v tomto dokumentu čeká:
 • I. Obsah a účel dokumentu
 • II. Správce osobních údajů, kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 • III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 • IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 • V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 • VI. Informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

II. Správce osobních údajů, kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

WCA Holding a.s. se sídlem Ovocný trh 572/11, Praha - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 07302363, kontaktní e-mail: GDPR@wcaholding.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o Vámi vložené příspěvky na webové stránky www.prepnito.cz.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů, v rámci konkrétních účelů zpracování, musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme

Jméno, příjmení, adresa, věk, pohlaví, telefonní číslo, e-mail, název firmy, IP adresu, cookies, informace o dodávaném zboží a službách, fotografie a video z Vašich činností a zaměstnání.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k prezentaci na webových stránkách. Zpracování osobních údajů probíhá za účelem prezentace Vámi uváděných činností a aktivit.

Váš souhlas je udělen nahráním textového a video/foto obsahu na webové stránky www.prepnito.cz.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť' a softwarových aplikací, marketingové a IT služby. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů Vašich osobních údajů, je možno získat na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo ‘být zapomenut’)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl.18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás nebo budete chtít nahlásit podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu GDPR@wcaholding.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku VI.

Dovolujeme si upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.prepnito.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Tato směrnice byla přijata dne 1. 11. 2019 a nahrazuje veškeré předchozí verze.

Ještě nikdy nebyla vzájemná spolupráce důležitější

Kampaň podporují

 • WCA Holding
 • Helpinek
 • Erebos
 • ZS Eduard
 • Emspoma
 • Slamka
 • Soulmates
 • Sensetio
Cookie Icon
Tyto webové stránky používají soubory cookies pro sledování návštěvnosti za účelem optimalizace webu.